Profesjonalna egzekucja komornicza

kontakt z kancelarią
  • Egzekucja
    świadczeń
    pieniężnych

  • Egzekucja
    świadczeń
    niepieniężnych

  • Nadzór
    nad licytacją

  • Zabezpieczenie
    roszczeń

komornik sądowy

komornik sądowy Adam Tuszyński

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Adam Tuszyński Kancelaria Komornicza nr XIV w Krakowie realizuje zadania w zakresie egzekucji świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych. Prowadzi także nadzór nad licytacjami a także zajmuje się zabezpieczaniem roszczeń, również na podstawie wyroku w sprawach gospodarczych.

dowiedz się więcej

O kancelarii

  • Egzekucja komornicza

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Adam Tuszyński Kancelaria Komornicza nr XIV w Krakowie już od 2016 realizuje wnioski wierzycieli o egzekucję zasądzonych na ich rzecz należności na podstawie tytułu wykonawczego. W zakresie uprawnień Komornika Sądowego leży również zabezpieczenie roszczeń pieniężnych uprawnionego. Celem kancelarii komorniczej jest skuteczna realizacja powierzonych jej spraw, umożliwia to wykwalifikowana kadra zatrudniana przez Komornika Sądowego jak i wieloletnie doświadczenie w egzekucji roszczeń.

  • Egzekucja z nieruchomości

    Rodzaj egzekucji stosowany najczęściej w przypadku zadłużenia na duże kwoty. Polega ona na zajęciu nieruchomości i ich spieniężeniu czyli sprzedaniu. Po zajęciu nieruchomości i wezwaniu do spłaty długu, przystępujemy do oszacowania wartości nieruchomości a następnie obwieszczeniu licytacji. Po zakończeniu sukcesem licytacji, zdobyte środki przechodzą na poczet należności wobec wnioskującego - wierzyciela.

  • Zabezpieczenie roszczeń

    W przypadku gdy istnieje przesłanka, że dłużnik wyzbędzie się swojego majątku przed lub w trakcie toczącego się postępowania sądowego można zastosować zabezpieczenie roszczeń, które pozwala temu zapobiec. Jest to szczególnie przydatne w przypadku sporów sądowych, które trwają przez długi okres czasu. Wówczas dłużnik może utracić zdolność do spłaty należności poprzez wyprzedanie swojego majątku. Zabezpieczanie roszczeń ma na celu ograniczenie praw dłużnika w dysponowaniu jego majątkiem.

  • Protokół stanu faktycznego

    Sporządzenie protokołu stanu faktycznego możemy pomóc w postępowaniu i rozstrzygnięciu sprawy na naszą korzyść. Jest to dokument urzędowy, który jest wolny od wszelkich opinii, wniosków lub ocen. Sporządza go komornik w czasie rzeczywistym przy jego sporządzaniu i zawiera stwierdzenie stanu rzeczy, zdarzenia lub faktu w sposób precyzyjny i obiektywny. Protokół stanu faktycznego należy wykonać przed wszczęciem procesu sądowego bądź przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie prokuratora lub sądu.

  • Nadzór nad licytacją

    Nasza kancelaria na wniosek organizatora licytacji sprawuje urzędowy nadzór nad licytacjami publicznymi. Poprzez kontrolę przebiegu licytacji, jej zgodności z prawem, prawidłowości ogłoszenia aż po kontrolę uiszczenia wadium i udzielenie przybicia najkorzystniejszej ofercie. Wniosek o urzędowy nadzór nad licytacją może złożyć każdy podmiot - nie ma ograniczenia podmiotowego w tej kwestii.

  • Spis inwentarza

    Na wniosek osoby będącej wnioskodawcą lub na polecenie sądu przystępujemy do sporządzenia spisu inwentarza. Ma to na celu wyszczególnienie całego majątku spadkodawcy z oznaczeniem wartości każdego przedmiotu. To jedna z metod zabezpieczenia majątku spadkowego. Spis inwentarza należy dokonać zaraz po śmierci spadkodawcy, a koszt wykonania spisu inwentarza jest stały i ponosi go wnioskodawca.

Systemy informatyczne

Korzystamy z nowoczesnych systemów w celu sprawnego załatwienia spraw egzekucyjnych

cepik cepik
ognivo ekw
epu cpd
zus pue epo

Często zadawane pytania

  • Kim jest komornik sądowy?

    Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny, który w przypadku naszej kancelarii, działa przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Podgórza w Krakowie. Głównym zadaniem komornika jest przymusowa egzekucja należności, czyli ściąganie długów. Komornik podlega ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych i ustawie z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych.

    Oprócz egzekucji tytułów wykonawczych (egzekucyjnych z klauzulą wykonalności) komornik zajmuje się także przeprowadzeniem spisu inwentarza, tworzeniem protokołu stanu faktycznego, a także nadzoruje licytacje publiczne czy przeprowadzane są zgodnie z obowiązującym prawem.

    Należy zaznaczyć, że komornik przyjmuje interesantów wyłącznie w kancelarii komorniczejstrong> a także wykonuje swoje obowiązki wyłącznie w dni robocze i w soboty w godzinach 7-21.

  • Czy działalność komornika sądowego różni się od działalności firmy windykacyjnej?

    Różnica jest znacząca. Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, którego zakres obowiązków i możliwości reguluje kodeks postępowania cywilnego [Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296], ustawy o kosztach komorniczych [Dz.U. 2018 poz. 770] oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji [Dz.U. 1997 nr 133 poz. 882]. Posiada on zatem znacznie szersze uprawnienia wynikające z ustaw od windykatora.

    Warto wspomnieć, że firmy windykacyjne dążą do polubownego rozwiązania sprawy podczas gdy komornik podejmuje czynności tj. postępowanie egzekucjne i jego działania zmuszają dłużnika do spłaty należności.

    Windykatorzy nie mają także prawa wejść do mieszkania dłużnika bez jego wyraźnej zgody. Komornik ma do tego pełne prawo - w asyście policji.

  • Jak wszcząć postępowanie egzekucyjne?

    Aby rozpocząć postępowanie egzekucyjne, wierzyciel musi złożyć wniosek o wszczęście egzekucji. Wniosek powinien zostać złożony pisemnie lub ustnie (do protokołu) w kancelarii komorniczej.

    Poprawny wniosek zawiera: oznaczenie komornika (imie, nazwisko, adres siedziby kancelarii), wskazanie wierzyciela oraz dłużnika (imię, nazwisko, adres, numer PESEL lub NIP/KRS (jeśli jest to przedsiębiorstwo), wskazanie wielkości świadczenia, które ma być egzekwowane (częsty błąd, zapominany przez wierzycieli), a także tytuł wykonawczy.

    Wierzyciel może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego za pomocą portalu: EPU (Elektroniczne Postępowanie Upominawcze)

  • W jaki sposób ustalany jest majątek dłużnika?

    W przypadku gdy wierzyciel nie ma wiedzy o majątku dłużnika lub jest ona niewystarczająca, a dłużnik nie wskazuje swojego majątku wierzyciel ma on prawo zlecić naszej kancelarii poszukiwanie majątku dłużnika.

    Koszt poszukiwania majątku dłużnika wynosi 100 zł. Komornik może tą opłatą obciążyć dłużnika.

    Celem egzekucji jest uregulowanie czyli spłata należności. Aby cel ten osiągnąć komornik musi posiadać niezbędną wiedzę o majątku dłużnika. Dodatkowo pomocne mogą okazać się : Informacje udzielane komornikowi przez osoby i instytucje, oraz wyjaśnienia odbierane od dłużnika (art. 801 i art. 761 kpc). Wyjawienie majątku dłużnika (art. 913 kpc i następne). Ustalenia komornika dokonane w trakcie czynności egzekucyjnych.

    Aby skutecznie ustalić majątek dłużnika posługujemy się w kancelarii rozproszonym zbiorem systemów informatycznych. Są to m.in. CEPIK, OGNIVO, EKW, EPU, CPD,ZUS PUE a także EPO. W sprawach gospodarczych częstokroć niezbędna jest weryfikacja sprawozdań spółki zamieszczonych w rejestrze KRS.

  • Jakie są sposoby egzekucji?

    W skutecznym przeprowadzaniu egzekucji bardzo ważne jest szybkość postępowania egzekucyjnego, które obejmuje wiele składników majątkowych, w tym: ruchomości, wynagrodzenia o prace, aktywne rachunki bankowe, prawa majątkowe i autorskie, a także nieruchomości.

    Wierzyciel może złożyć wniosek o rozpoczęcie wobec dłużnika postępowania egzekucyjnego jeżeli posiada tytuł egzekucyjny a sąd nadał temu tytułowi klauzulę wykonalności.

  • Jaki jest zasięg działania - rewir Komornika Tuszyńskiego?

    Właściwością czyli rewirem działania kancelarii Komoniczej Adam Tuszyński jest dzielnica Krakowa - Podgórze. Należy pamiętać, że komornik działa na obszarze rewiru komorniczego jak i na terenie całego województwa małopolskiego oraz świętokrzyskiego.

    Jako wierzyciel mają Państwo możliwość wnioskowania o wybór komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komorniczej.

  • Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku egzekucyjnego?

    Abyśmy jako kancelaria komornicza mogli rozpocząć postępowanie egzekucjne, należy złożyć wypełniony wniosek egzekucyjny wraz z załączonym tytułem wykonawczym.

    Gotowy wzór wniosku egekucyjnego można znaleźć w zakładce "Wnioski" w menu górnym strony. Po złożeniu wniosku i przedstawieniu tytułu wykonawczego rozpoczniemy proces postępowania egekucyjnego wobec dłużnika.

  • Kto ponosi koszty postępowania egzekucyjnego?

    Na podstawie art. 770 kpc dłużnik zwraca wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Koszty te ściąga się wraz z egzekwowanym świadczeniem.

    Wysokości opłat reguluje ustawa o kosztach komorniczych. Podstawowa opłata egekucyjna wynosi 10% wartości wyegzekwowanego roszczenia.

Call Now Button